Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej – dziecku – do ukończenia przez nią 18 roku życia ; do ukończenia 25 roku życia gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej; bezterminowo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej tj. dziecku, które ma zasądzone od rodzica alimenty (na podstawie : wyroku, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem) w sytuacji gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenia z FA przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł netto.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Wniosek może złożyć:

  • pełnoletnia osoba uprawniona

  • przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej

Do wniosku o świadczenie z  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  należy dołączyć :

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o świadczenie alimentacyjne + zaświadczenie za cały 2017 rok o wyegzekwowanych przez komornika alimentach;

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu);

– zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów

– zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej powyżej 18 roku życia do szkoły lub szkoły wyższej w roku szkolnym 2018/2019 ( pełnoletnia osoba uprawniona do świadczeń z funduszu składa wniosek sama na siebie);

– informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności;

– nakaz płatniczy za 2017r./ zaświadczenie Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych w roku 2017;

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów (jedynie w przypadku posiadania).