STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w PUCKU


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany w dalszej części Statutu ,,Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Miasta Puck, finansowaną z budżetu Miasta w zakresie zadań własnych i dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych.
2. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Puck, a siedzibą Ośrodka jest Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 maja 13.
3. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Miasta Puck.
4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta.

§ 2


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Puck.

ROZDZIAL II
PRZEDMIOT ZAKRESU DZIAŁANIA
§1


Ośrodek realizuje własne i zlecone zadania z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej i zadania zlecone określone w innych aktach prawnych.

§2


Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2) praca socjalna;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§3


W ramach zadań określonych w §2 – Ośrodek wykonuje :
1) Zadania własne gminy, do których należą w szczególności:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym specjalnych;
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
i) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
j) praca socjalna;
k) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
l) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
m) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
n) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad matką i dzieckiem;
o) dożywianie dzieci;
p) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
q) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy.

2) Zadania zlecone gminie, do których należą w szczególności:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
c) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
d) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
e) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
f) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3) Realizowanie zadań zleconych wynikających z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

4) Wykonywanie innych zadań określonych uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§1


1) Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka;
2) Kierownik Ośrodka realizuje zadania ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Puck;
3) Raz w roku Kierownika Ośrodka składa Radzie Miasta Puck sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej;
4) Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Puck;
5) Kierownik Ośrodka organizuje współpracę i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi w zakresie swoich zadań.

§2


1) Kierownik Ośrodka uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w granicach przyjętego zakresu obowiązków.
2) Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§3


1) Strukturę organizacyjną Ośrodka określa załącznik do niniejszego Statutu
2) Regulamin organizacyjny Ośrodka ustala Kierownik.

§4


Ośrodek jest pracodawcą w znaczeniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w nim pracowników, zatrudnianie, zwalnianie pracowników oraz inne czynności z zakresu prawa pracy należną do kompetencji Kierownika.

§ 5


Kierownik Ośrodka realizuje zadania własne Gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej jak również zadania wynikające z odrębnych ustaw w granicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych udzielonego przez Burmistrza Miasta Puck.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA
§1


1) Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późń. zm.)

2) Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 2


1) Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, uzgodniony z Burmistrzem Miasta – zatwierdzonym przez Radę Miasta.
2) Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarką majątkową odpowiada Kierownik Ośrodka.

§3


Nadzór nad prowadzoną przez Ośrodek gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1


Zmiany postanowień Statutu Ośrodka mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu.