Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, tel: 58 673-05-28, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

II. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, tel.58 673-05-28, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

III. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) w związku z realizacją zadań związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie poniższych przepisów prawa:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1),

2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000),

3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),

4. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.),

5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),

6. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.),

7. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.),

8. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860 ze zm.),

9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.),

10.ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1390 ze zm.).

11.ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

IV. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji zadania wynikającego ze złożonego wniosku. Po tym czasie przechowywane będą przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011 r. nr 14 poz. 67) wydanym na podstawie art. 6 ust. 2B ustawy z dnia 14 li[ca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).

V. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

VI. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

VII. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

VIII. Przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do treści danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

2. sprostowania, poprawiania danych w każdym momencie,

3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania gdy nie następuje ono w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

4. wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,

5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Złożenie wniosku na realizację określonego świadczenia jest automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zamieszczonych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z zaprzestaniem realizacji zadania.