Przyznawany jest w wysokości 153,00 zł, na częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki 
i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

1. niepełnosprawne dziecko;
2. osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;
4. osoba, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 

  • 1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • 2. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
    lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • 3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.