Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

3. „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”,

4. „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) kserokopie dowodów osobistych (obojga małżonków),

2) kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci,

3) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (jeżeli uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej),

4) zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie za 2013r. obojga małżonków, dodatkowo:

a. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego za 2013r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w 2013r.,

5) zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie za 2013r. pełnoletnich dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

6) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

7) kserokopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej alimenty,

8) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2013r. – w przypadku gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,

9) dokument potwierdzający wysokość uzyskanego przez dziecko w 2013r. stypendium (np. kserokopia decyzji o przyznaniu stypendium / zaświadczenie ze szkoły o wysokości wypłacanego stypendium / PIT 8S/11 ze szkoły),

10) dokument określający datę utraty dochodu (np. kserokopię świadectwa pracy / kserokopię decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopię PIT 11 za 2013r. lub w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków PIT 37 za 2013r.),

11) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. kserokopię umowy o pracę / zlecenie / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy / kserokopię decyzji o przyznaniu renty) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty),

12) kserokopię aktu zgonu małżonka (oryginały do wglądu) lub odpis zupełny aktu urodzenia dzieci gdy ojciec jest nieznany, w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci,

13) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

a. zaświadczenie od lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

14) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

a. zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony (od kiedy do kiedy i na jakie dziecko),

b. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

c. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby ubiegającej się o urlop wychowawczy lub oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych wraz z imiennym raportem miesięcznym osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek,

d. kserokopię PIT 11 za 2013r.

15) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,

b. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

c. zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjanej.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Należy również w przypadku kserokopii dokumentów posiadać przy sobie oryginały dokumentów do wglądu!

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, bądź też opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko: 
a)18-go roku życia lub
b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia, albo 
c) 24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24-go roku życia.

wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

· 77,00 zł na dziecko w wieku 0 – 5 lat,

· 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 – 18 lat,

· 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 –24 lat.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: 
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 
b) ojciec dziecka jest nieznany, 
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, 
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 

6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.