Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez pracowników socjalnych Sekcji Pomocy Społecznej

 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym. (Zakładka rejony- adresy)

 

Realizowane zadania
Poprzez pracowników socjalnych MOPS realizuje zadania w zakresie:

 

  • wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej;
  • współdziałania z grupami i społecznościami lokalnymi w celu rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów;
  • organizowania różnorodnych form pomocy;
  • zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;