Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 

 •  niepełnosprawnemu dziecku

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

 • osobie, która ukończyła 75 lat

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jeżeli:

 

 • osoba niepełnosprawna została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba ,że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

 • osoba niepełnosprawna jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

 

 1. w przypadku osób niepełnosprawnych:

  •  wniosek;

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 2. w przypadku osób, które ukończyły 75 rok życia:

  •  wniosek;