dot. terminu składania wniosków o   świadczenie „Dobry start”

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

 

Kiedy złożyć wniosek?

 

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2021r. drogą elektroniczną 

 

przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 

 

przez bankowość elektroniczną,

 

 od 1 sierpnia 2021r. drogą tradycyjną (papierową)

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2021r.

 

Wnioski do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Wniosek – Dobry Start

 

Dla kogo wsparcie?

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie od posiadanego dochodu, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 

przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia. 

 

przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż  do 30 września. 

 

W przypadku wniosków złożonych w terminie od września do końca listopada rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo złożonego wniosku wraz z dokumentami.

 

Uproszczona procedura

 

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.