Drukuj

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się.

 

Przysługuje on rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 

a)rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 

b)ojciec dziecka jest nieznany,

 

c)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 

d)sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

 

e)dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach,

  2. Zaświadczenie od komornika za rok 2016 o wysokości wyegzekwowanych alimentów

  3. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2016.

  4. Przekazy lub przelewy  pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub  ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2016.

  5. W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT -11 za dany rok.

  6. W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest  uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

  7. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 

a)         formie opłacanego podatku,
b)         wysokości przychodu,
c)         stawce podatku,
d)         wysokości opłaconego podatku