Projekt RPPM.06.01.01-22-0006/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2020.

Projekt  „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Port.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny obejmuje działania w sferze społecznej takie jak:

  • Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie prowadzona w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb.
  • Placówka wsparcia dziennego i klub rodziców
  • Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia

Projekt RPPM.06.02.01-22-0013/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.01. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji: 01.02.2020 – 28.02.2022.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Projekt  „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Port.

Projekt skierowany jest do grupy 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie. Projekt zakłada utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz klubu rodziców (dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin). Z nieodpłatnego i dobrowolnego pobytu w placówce będą mogły korzystać dzieci i młodzież w wieku 6 -18 lat   w szczególności z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz mających problemy alkoholowe. Przyjęcie następować będzie na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Siedziba jednostki znajdować się będzie w Puckim Centrum Wsparcia, które utworzone zostanie w ramach przedsięwzięcia realizowanego równocześnie w ramach Poddziałania 8.1.1. Placówka prowadzić będzie działalność przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze w godzinach popołudniowych – wg potrzeb, a także w wybrane weekendy np. podczas organizacji wycieczek, imprez integracyjnych oraz okolicznościowych. Celem działania placówki będzie m.in. wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie w osiąganiu sukcesów szkolnych itd. W ramach placówki realizowane będą następujące działania: korepetycje, wycieczki, zajęcia dodatkowe o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania oraz zagospodarowujące wolny czas.

W ramach zadania – klub rodziców, prowadzone będą warsztaty umiejętności rodzicielskich, o charakterze cyklicznym. Celem warsztatów będzie wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz warsztaty pn. „Klub rodziców” powierzone zostaną Partnerowi 1.