Pobierz

HOT

Dodany: 2021-07-09
Wielkość: 104.55 KB
Pobrany: 370

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-07-09
Wielkość: 110.61 KB
Pobrany: 280

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-07-09
Wielkość: 112.37 KB
Pobrany: 321

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-07-09
Wielkość: 627.58 KB
Pobrany: 288

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-07-09
Wielkość: 253.49 KB
Pobrany: 274

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-07-09
Wielkość: 331.72 KB
Pobrany: 285

Pobierz

Dodany: 2023-07-31
Wielkość: 49 KB
Pobrany: 85

Pobierz

Dodany: 2024-01-10
Wielkość: 24.04 KB
Pobrany: 85

Pobierz

Dodany: 2024-01-10
Wielkość: 20.65 KB
Pobrany: 57

Pobierz

Dodany: 2024-01-24
Wielkość: 266.36 KB
Pobrany: 41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 1 Maja 13

84-100 Puck

ePUAP: /MOPS-Puck/SkrytkaESP


 

KIEROWNIK 58 673-05-37/ e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRACOWNICY SOCJALNI/ASYSTENT RODZINY 58 673-05-29 510-234-135 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 58 673-05-30 510-234-685 609-700-663 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KSIĘGOWOŚĆ 58 673-05-32/ e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SEKCJA ŚWIADCZEŃ 58 673-05-28/ e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

PRACOWNICY

 

KIEROWNIK: AGNIESZKA KWIDZIŃSKA

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA: SYLWIA FELKNER-RESZKA

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ:

 

INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ MILENA KOLBOWICZ

 

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH I ZAMÓWINIEŃ PUBLICZNYCH: HANNA HEBEL

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

 

INSPEKTOR DS.ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: ALICJA WITTBRODT

 

INSPEKTOR DS.ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: EMILIA CISKOWSKA

 

INSPEKTOR DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH: IZABELA SUPIŃSKA

 

SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:

 

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ : HANNA MIKOŁAJCZYK

 

PRACOWNIK SOCJALNY: GRAŻYNA DARŻNIK

 

PRACOWNIK SOCJALNY: DARIA GAJEWSKA

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ: BOGUMIŁA POZORSKA

 

ASYSTENT RODZINY: LUCYNA BUDZISZ

 

 


GODZINY PRACY

 

DNI I GODZINY OTWARCIA MOPS

 

OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY: 7:30-15:30

 

CZWARTEK: 7:30-17:00

 

PIĄTEK: 7:30-14:00

 

 

PRACOWNICY SOCJALNI:

 

PONIADZIEŁK-ŚRODA 7:30-10:00/ 14:00-15:30

 

CZWARTEK: 7:30-10:00/14:00-17:00

 

PIĄTEK: DZIEŃ WEWNĘTRZNY

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

 

PONIEDZIAŁEK: DZIEŃ WEWNETRZNY

 

WTOREK-ŚRODA: 7:30-14:00

 

CZWARTEK: 12:00-17:00

 

PIĄTEK: 7:30-12:00

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa, że rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

 

Asystent ułatwi rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.

 

ASYSTENT RODZINY przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

 

PRACA Z RODZINĄ jest prowadzona w szczególności w formie:

 

 1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 2. terapii i mediacji;
 3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 5. organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

 

Do głównych zadań asystenta rodzinnego należy:

 

 • Ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym.
 • Osobisty kontakt z prowadzonymi osobami/rodzinami, w szczególności przez spotkania, które odbywają się w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z daną osobą/ rodziną.
 • Diagnozowanie sytuacji rodziny/ osoby w oparciu o rzetelne badanie potrzeb i możliwości.
 • Opracowanie planu pomocy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z osobą/rodziną i z jej udziałem.
 • Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w szczególności w zakresie:

 

 1. a) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc dzieciom w nauce itd.),
 2. b) promowanie zdrowego stylu życia ( edukacje w zakresie higieny osobistej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
 3. c) gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),
 4. d) podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, drobne remonty itp.).

 

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

 

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w miejscu Twojego zamieszkania. W mieście Puck należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 1-go Maja 13, pokój nr 4

 

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

 

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeżeli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszą o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

 

Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

 

W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres e-mail i numer telefonu polskiego operatora  w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku  w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.  

 

Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienił przy pierwszym logowaniu.

 

W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podać swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Jakie zniżki możesz dostać

 

Możesz dostać między innymi:

 

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Tu znajdziesz wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek - wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny.

 

Ile kosztuje wydanie KDR?

 

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

 

Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży kosztuje 9,78 zł.

 

Na jaki czas można uzyskać KDR?

 

 • rodzice - na całe życie;
 • dzieci - do ukończenia 18 lat, dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:
  • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole;
  • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej;
 • dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności;
 • karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.;
 • cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartą na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

 

Co zrobić aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny

 

Jeśli składasz wniosek w urzędzie

 

wypełnij wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty.

 

Jeśli składasz wniosek również o Kartę mobilną, pobierz aplikację mKDR w Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu IOS).

 

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 

 • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wypełnij odpowiedni formularz);
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (wypełnij odpowiedni formularz);
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

 

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować od razu o obie formy tej Karty – tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną. Kartę elektroniczną wyświetla się na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) w aplikacji mKDR, która posiada funkcjonalności ułatwiające korzystanie z uprawnień, m.in. mapę z geolokalizacją, umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach Karty i ich ofertach.

 

Jeżeli składasz wniosek przez Emp@tię

 

 1. Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii —  portalu Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego — załóż go online.
 3. Wypełnij wniosek — kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
 4. Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach — dostaniesz je esemesem.