Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 

 •  niepełnosprawnemu dziecku

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

 • osobie, która ukończyła 75 lat

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jeżeli:

 

 • osoba niepełnosprawna została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba ,że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

 • osoba niepełnosprawna jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

 

 1. w przypadku osób niepełnosprawnych:

  •  wniosek;

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 2. w przypadku osób, które ukończyły 75 rok życia:

  •  wniosek;

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje  prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje  bez względu na osiągane dochody.

 

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1, który:

 

– posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

– lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 

– lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,  

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

 

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 

 1. osoba sprawująca opiekę:

 2. a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 3. b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 4. osoba wymagająca opieki:

 5. a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 6. b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 

4)  (uchylony);

 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie pielęgnacyjne w 2021r. przysługuje w wysokości 1971,00 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji.

 

 

 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 

1)matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;

 

2)opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

 

3)rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

 

4)osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

 

 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 

1)skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

 

2)śmierci matki dziecka;

 

3)porzucenia dziecka przez matkę.

 

 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 

1)porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

 

2)objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

 

3)przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

 

 

 

Świadczenie rodzicielskie –  przysługuje w wysokości  1.000,00 zł miesięcznie.

 

 

 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli:

 

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

 

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

 

3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

 

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 

5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

 

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

 

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.  

 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się.

 

Przysługuje on rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 

 • 18 roku życia,

 • 21 roku życia, pod warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole,

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – w kwocie 1000 zł jednorazowo,

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł miesięcznie,

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi 273 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci,

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł jednorazowo w każdym roku szkolnym,

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 113 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca,

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 69 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 

a)rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 

b)ojciec dziecka jest nieznany,

 

c)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 

d)sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

 

e)dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach,

 2. Zaświadczenie od komornika za rok 2016 o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 3. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2016.

 4. Przekazy lub przelewy  pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub  ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2016.

 5. W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT -11 za dany rok.

 6. W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest  uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

 7. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 

a)         formie opłacanego podatku,
b)         wysokości przychodu,
c)         stawce podatku,
d)         wysokości opłaconego podatku